Η ύλη των Λατινικών της επόμενης χρονιάς...
Το μάθημα διδάσκεται στη Γ΄Τάξη τρεις ώρες εβδομαδιαίως από ανθολόγιο με αυτούσια ή ελαφρά τροποποιημένα κείμενα λατίνων συγγραφέων, τα οποία μεταφράζονται με ταυτόχρονη λεξιλογική προσέγγιση και συντακτική επεξεργασία. Τα κείμενα που αξιοποιούνται στη διδασκαλία συνοδεύονται από εισαγωγικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, ούτως ώστε να προηγείται η νοηματική οικείωση με το κείμενο και να υπάρχει μια γενική εικόνα για θέματα που αφορούν τη ρωμαϊκήσκέψη και ιδεολογία. Τα κείμενα συνοδεύονται επίσηςαπόυποστηρικτικόλεξιλόγιο και ετυμολογικέςεπισημάνσειςσε ετυμολογικέςσυγγένειεςμε παράθεση των αντίστοιχων λέξεων τηςαρχαίαςελληνικήςκαι απόφαινόμενα γραμματικήςκαι συντακτικούπου εμφανίζονται στα αντίστοιχα κείμενα,
συνοδευόμενα από παραδείγματα και ασκήσεις
Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που διδάσκονται είναι τα εξής ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ: α) τα γένη των ονομάτων, β) κλίση ουσιαστικών συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτεροτήτων (ετερογενή ετερόκλιτα, αφθονούντα, ελλειπτικά, γ) η κλίση των επιθέτων και τα ανώμαλα επίθετα, δ) η κλίση των μετοχών, ε) η κλίση των αριθμητικών, στ) ο σχηματισμόςτων παραθετικών των επιθέτων, ιδιαίτεροςσχηματισμός ανώμαλα παραθετικά ελλειπτικάπαραθετικά περιφραστικάπαραθετικά ζ) επιρρήματα, σχηματισμόςπαραθετικών επιρρημάτων και ανώμαλα παραθετικάεπιρρημάτων, η) κλίση αντωνυμιών, θ) αντωνυμικάεπιρρήματα, αριθμητικά ι) κλίση ρημάτων όλων
των συζυγιών, αποθετικάρήματα, ημιαποθετικάρήματα, ανώμαλα ρήματα, περιφραστικήσυζυγία, ρήματα σε io,
ελλειπτικάρήματα, απρόσωπα ρήματα, ια) προθέσειςιβ) σύνδεσμοι.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ: α) όροι τηςπρότασηςκαι η συμφωνία τους β) η συντακτικήχρήση των πτώσεων ουσιαστικών,
επιθέτων, αντωνυμιών, αντωνυμικών επιθέτων, γ) οι ονοματικοίτύποι του ρήματος(απαρέμφατο, μετοχή γερούνδιο
, γερουνδιακό−χωρίςτη γερουνδιακήέλξη), δ) οι ανεξάρτητεςπροτάσειςκαι οι ευθείεςερωτήσεις(χρόνοι και
εγκλίσεις, ε) οι εξαρτημένεςπροτάσεις(εισαγωγή χρόνοι και εγκλίσεις η ακολουθία των χρόνων, συντακτικήθέση−εκτόςτων ενδοιαστικών προτάσεων). Σ’ αυτότο πλαίσιο, δίνεται έμφαση σε συντακτικέςδομέςπου ακο−λουθούν διαφορετικούςκανόνεςσε σχέση με τα αρχαία ελληνικάκείμενα ήαπαιτούν περισσότερη άσκηση για
την εμπέδωση (όπωςαυτοπάθεια−αλληλοπάθεια, το φαινόμενο του λατινισμούκαι τηςάρσηςτου, η αφαιρετικήαπόλυτη μετοχήκαι η ανάπτυξήτηςσε πρόταση και το αντίστροφο, ο β όροςσύγκρισηςκαι η απόλυτη σύγκρι−ση, η μετατροπήτηςενεργητικήςσύνταξηςσε παθητικήκαι το αντίστροφο, ιδιομορφία ωςπροςτην ακολουθία
των χρόνων, δοτικήτου σκοπούκλπ).
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: επισήμανση πρωτότυπων, παράγωγων και σύνθετων λέξεων στα διδασκόμενα κείμενα.
Τα αποσπάσματα των κειμένων περιλαμβάνονται στα σχολικάεγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαβ−βαντίδη για τη Β΄και Γ΄Λυκείου. Η κατανομήτων προαναφερόμενων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων
στα αποσπάσματα των κειμένων θα γίνει ωςεξής
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Κειμ. 3 Μετάφραση Γραμματική−συντακτικό των κειμένων 1, 2, 3
Κειμ. 5 Μετάφραση Γραμματική−συντακτικό  των κειμένων 4,5
Κειμ. 6 Μετάφραση Γραμματική−συντακτικό κειμένου 6
Κειμ. 7 Μετάφραση Γραμματική−συντακτικό κειμένου 7
Κειμ. 11 Μετάφραση Γραμματική κειμένων 8, 9, 10, γραμματική−συντακτικό κειμένου 11
Κειμ. 13 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 12, γραμματική−συντακτικό κειμένου 13
Κειμ. 14 Μετάφραση Γραμματική−συντακτικό κειμένου 14
Κειμ. 15 Μετάφραση Γραμματική−συντακτικό  κειμένου 15
Κειμ. 20 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 16, γραμματική−συντακτικό κειμένων 17, 18, 19, 20
Κειμ. 21 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 21
Κειμ. 24 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 22, γραμματική−συντακτικό κειμένων 23, 24
Κειμ. 25 Μετάφραση Γραμματική−συντακτικό κειμένου 25
Κειμ. 27 Μετάφραση Γραμματική−συντακτικό κειμένων 26, 27
Κειμ. 29 Μετάφραση Γραμματική−συντακτικό κειμένων 28, συντακτικό κειμένου 29
Κειμ. 31 Μετάφραση Συντακτικό κειμ. 30, 31
Κειμ. 34 Μετάφραση Γραμματική& συντακτικό κειμ. 32, 33, 34
Κειμ. 36 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 35, 36 και 49 (μόνο ο προσδιορισμόςτου σκοπού
Κειμ. 38 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 37, 38
Κειμ. 42 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 39, 40 (μόνο οι εναντιωματικές, 41 (μόνο οι απλές παραβολικές, 42
Κειμ. 43 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 43 και 46 (μόνο επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις
Κειμ. 44 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 44 και γραμματική κειμένου 50
Κειμ. 45 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 450 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.